«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»: ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Μέ τόν γενικό τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ ἐπιβίωση τοῦ Γένους» ὁ Ἱερός Ναός μας, ξεκίνησε μία σειρά μαθημάτων, στά ὁποῖα ἔχουν ἐγγραφεῖ 30 μέλη τῆς Ἐνορίας. Σκοπός τῆς προσπάθειας αὐτῆς εἶναι ἡ παρουσίαση πηγῶν καί στοιχείων πού τεκμηριώνουν τή συμβολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τοῦ Κλήρου στή διαμόρφωση καί διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ίδίως δέ σέ περιόδους δουλείας καί δοκιμασιῶν καθώς καί ἡ γενικότερη ἐνημέρωση τῶν πιστῶν γιά θέματα τῆς Ἱστορίας μας, τά ὁποῖα συχνά γίνονται ἀντικείμενο παρερμηνείας.
Εἰσηγητές στά μαθήματα θά εἶναι διάφοροι ὁμιλητές πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τήν Ἱστορία καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας. Στό εἰσαγωγικό μάθημα, τήν Τρίτη 28.11.2017, ὁ Πολιτικός Ἐπιστήμων Κωνσταντῖνος Χολέβας παρουσίασε μία γενική εἰσαγωγή στήν Ἱστορία καί στόν Πολιτισμό τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας/Ρωμανίας. Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στά χαρακτηριστικά τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ πού ἦσαν ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη, ἡ Ἑλληνική Παιδεία, ἡ Ρωμαϊκή πολιτειακή συγκρότηση καί τό Βυζαντινο-ρωμαϊκό Δίκαιο. Παρουσίασε ἐπίσης κείμενα τῆς Βυζαντινῆς γραμματείας, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό μαρτύριο καί στά θαύματα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.


Εκτύπωση   Email