ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἀριθμ.
Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010
Πρωτ. 2319

Πρός
Τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα,
Τόν Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ & Πάσης Παλαιστίνης,Συρίας,
Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας Σιών
κ.κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Γ’
ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε,


Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς προσευχές τῶν ἐνοριτῶν μας, φίλων τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τό ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ μας ἔφθασε σχεδόν στό τέλος του. Ὁ Κύριος θά λατρεύεται σέ ἕναν περικαλῆ Ναό ἀπό ἑκατοντάδες καί χιλιάδες πιστούς, οἱ ὁποῖοι μέ τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους καί τό ὑστέρημα τῶν χρημάτων τους ὑλοποίησαν τό μεγάλο τους ὄνειρο. Αὐτόν τόν ὑπέροχο λαό μᾶς ἀνέθεσε ὁ Χριστός νά διαποιμάνουμε ὡς ἱερεῖς του, ἐργαζόμενοι νύχτα καί ἡμέρα γιά τή σωτηρία του.

Μέ τήν ἐπιστολή μας αὐτή ἐπιθυμοῦμε στήν ἐγνωσμένη ἀγάπη Σας γιά τήν ἐνορία μας, τήν ὁποίαν μᾶς ἀποδείξατε μέ τό μνημειῶδες Πατριαρχικό μήνυμά Σας τό ὁποῖον ἀποστείλατε μέ τήν εὐκαιρία τῶν θυρανοιξίων τοῦ νέου Ναοῦ μας νά  κ α τ α θ έ σ ο υ μ ε ἕνα παλλαϊκό αἴτημα-παράκληση: Νά μᾶς προσφέρετε ἕνα μικρό τεμάχιο ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας  ησοῦ Χριστοῦ, πού φυλάσσεται στό ἱερό σκευοφυλάκιο τοῦ Παναγίου Τάφου, ὥστε νά ἀφιερώσουμε ἕνα ἀπό τά παρεκκλήσια τοῦ νέου Ναοῦ μας στή ζωοποιό δύναμή Του. Τήν παράκλησή μας αὐτή τήν ὑποβάλαμε ταπεινά στή Μακαριότητά Σας, ἀντιπροσωπεία ἀπό ἑκατό προσκυνητές ἐκ τῆς ἐνορίας μας, μέ ἐπικεφαλής τόν ὑποφαινόμενο, καθώς ἐπίσης καί τόν πρώην Δήμαρχο τοῦ Δήμου μας κ. Παντελή Εἰρηνάκη, τόν πρώην Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Κωνσταντῖνο Φραγκιαδάκη, τόν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀθανάσιο Κολοκυθᾶ καί τόν Γραμματέα κ. Νικόλαο Λυσίμαχο, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή μας στά Πανάγια Προσκυνήματα καί συγκεκριμένα τήν Παρακευή 10 Ἀπριλίου, ὅταν μᾶς κάνατε τήν μεγάλη τιμή νά μᾶς δεχθεῖτε στήν ἐπίσημη αἴθουσα ἐπισκεπτῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Σας Μεγάρου.

Προσευχόμενοι κλῆρος καί λαός γιά τήν κατ΄ ἄμφω ὑγεία Σας καί τήν θεοφιλῆ διαποίμανση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τοῦ παλαιφάτου καί ἱστορικοῦ Πατριαρχείου Σας, ε ὐ ε λ π ι σ τ ο ῦ μ ε γιά τήν ἀπό μέρους Σας ἀποδοχή τῆς παρακλήσεώς μας καί ἀ ν α μ έ ν ο υ μ ε ἐναγωνίως τήν ἀπάντησή Σας.
 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Γιά τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

Πρωτ. Ματθαῖος Α. Χάλαρης


Εκτύπωση   Email