ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ'

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ   Γ΄

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ

ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΑΝΑ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ

Ἀριθμ. 613

Τῷ Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ π. Ματθαίῳ
Χαλαρῃ, υἱῷ ἐν Χριστῷ ἀγαπητῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος,
χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐκομισάμεθα καί ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διεμελετήσαμεν τήν ὑπ’ Ἀριθμ. Πρωτ. 2319 καί ἀπό κη΄Μαḯου τρ. ἔ. ἀπευθυνθεῖσαν Ἡμῖν ἐπιστολήν τῆς ὑμετέρας Αἰδεσιμολογιότητος, διά τῆς ὁποίας αὕτη αἰτεῖται τήν παραχώρησιν διά τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τεμαχίου Τιμίου Ξύλου, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν.

Ἀσμένως οὖν ἐπί τήν ἀπάντησιν προαγόμενοι, προτρέπομεν αὐτῇ, ἵνα ἑτοιμάσῃ Σταυρόν, προκειμένου ἵνα ἐνσωματώσωμεν εἰς
αὐτόν τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, τοῦ φυλασσομένου ἐν τῷ Σκευοφυλακίῳ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Προσέτι, φέρομεν εἰς γνῶσιν αὐτῆς, ὅτι προτιθέμεθα, ἵνα χορηγήσωμεν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου και τίμιον λίθον ἐκ τοῦ Βράχου τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ἁγιασθέντος ἐκ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, κατά την ἑκούσιον Αὐτοῦ Σταυρικήν Θυσίαν.

Ἐφ’οἷς, ἐπικαλούμενοι ἐπ’ αὐτήν εἰς ἐνίσχυσιν την χάριν τοῦ Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐπιδαψιλεύομεν αὐτῇ Πατρικάς εὐχάς και Πατριαρχικάς εὐλογίας και διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγία Πόλει Ἱερουσαλήμ, ,βι’ Μαḯου κη΄. (π.ἡμ.)

Διάπυρος προς Κύριον Εὐχέτης,

(ὑπογραφή)

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ  Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Εκτύπωση