ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ Ποίημα Μητροπολίτου Εδέσσης ΙΩΗΛ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς ἀρρωστοῦντας καὶ κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας καὶ ἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, δαιμονιῶντας καὶ ἐμπαθεῖς κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ νοΐ, πρόσδεξαι εὐμενῶς τὴν δέησιν ἡμῶν καὶ φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τὸν φονευτὴν ἰὸν τὸν σχῆμα κορώνας φέροντα, καὶ προκαλοῦντα φοβίας ἢ καὶ θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας.

Καὶ εἰ μὲν διὰ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τὸν πειρασμὸν τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτὸν ἀφ' ἡμῶν καὶ ἀπὸ πάσης τῆς οἰκουμένης.

Εἰ δὲ διὰ δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τὴν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, παῦσον τὸν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ.

Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς κακουργίας τοῦ ἀντικειμένου ἢ καὶ ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ὡς Θεὸς παντοδύναμος.

Φύλαξον τὴν νεότητα, καὶ περιφρούρησον τοὺς ἀσθενήσαντας, καὶ τοὺς ἐν γήρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καὶ πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς συνοχῆς τῆς καρδίας, καὶ ἀντὶ ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν ἄνεσιν καὶ πλατισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, αυτός που έγινες άνθρωπος για εμάς, για να θεραπεύσεις τον τραυματισμένο από την αμαρτία άνθρωπο, αυτός που δεν περιφρόνησες τους δέκα λεπρούς που ασθένησαν από την ανίατη λέπρα, αλλά τους καθάρισες με τη χάρη σου που σώζει, αυτός που πέρασες ανάμεσά μας ως Θεάνθρωπος τις μέρες της παρουσίας σου πάνω στη γη ευεργετώντας και θεράπευοντας όλους τους αρρώστους και τους ευρισκομένους σε κακή κατάσταση, αυτός που ευεργέτησες και αποκατέστησες υγιείς παραλυτικούς, τυφλούς, βαριά αμαρτωλούς, δαιμονισμένους και εκείνους που κατέχονταν από χρόνια πάθηση και στις δύο πλευρές, δηλαδή στη σάρκα και στο νου, αποδέξου με ευνοïκή διάθεση τη δέησή μας και διώξε μακριά με τη δύναμή σου τον φονικό ιό που φέρει το σχήμα κορώνας και προκαλεί φοβίες ή και θάνατο στους ασθενείς και στους δεινοπαθούντες άδικα.

Και αν μεν για τις πολλές αμαρτίες μας, επέτρεψες τον πειρασμό τούτο, σε ικετεύουμε ως ελεήμονα, να απομακρύνεις αυτόν, από εμάς και από όλη την οικουμένη.

Εάν όμως για τη δοκιμασία της πίστης μας παρείχες, την επικράτηση αυτού, παύσε την ταραχή των ασθενών από την επιδημία του.

Εάν όμως από τη σκληρότητα του πονηρού ή από την αμέλεια των επιπόλαιων ανθρώπων αυτός διαδόθηκε, θραύσε την ισχύ ως Θεός παντοδύναμος.

Φύλαξε τη νεότητα, και περιφρούρησε αυτούς που ασθένησαν, και τους ευρισκομένους στα γηρατειά από τον επάρατο ιό θεράπευσε , και όλους απάλλαξε από τη θλίψη της καρδιάς, και αντί αυτής δώρησε σε εμάς, υγεία άνεση και πνευματική αναψυχή, με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και όλων σου των αγίων. Αμήν.


Εκτύπωση   Email