Θωμᾶ Ν. Ζήση, Φιλολόγου-Γυμνασιάρχου: Περιληπτικές ἀπόψεις Πατέρων γιά τούς δίγαμους

Γνώμη συνοπτική τοῦ Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητῆ.

Ὁ δίγαμος, αὐτός δηλαδή πού νυμφεύεται γιά δεύτερη φορά, δέ στεφανώνεται· ἀντίθετα τοῦ ἐπιβάλλεται καί ἡ ποινή νά μή μεταλάβει τά ἄχραντα Μυστήρια γιά δύο χρόνια· καί στόν τρίγαμο ἐπιβάλλεται ἡ ἴδια ποινή γιά πέντε χρόνια.

Ἀπό τίς Ἀπαντήσεις πού ἔδωσε ὁ μακάριος Νικήτας, Μητροπολίτης τῆς Ἡράκλειας, σέ ὅσα τόν ρώτησε ὁ Ἐπίσκοπος Κωνστσαντῖνος.

Γ ιά νά μιλήσουμε μέ ἀκρίβεια ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς δέ συνηθίζεται νά στεφανώνονται οἱ δίγαμοι· ἡ συνήθεια ὅμως τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας κάτι τέτοια δέν τά τηρεῖ μέ ἀκρίβεια· ἀντίθετα καί αὐτούς πού νυμφεύονται γιά δεύτερη καί αὐτούς πού νυμφεύονται γιά τρίτη φορά τούς στεφανώνει μέ τά στεφάνια τοῦ γάμου καί κανένας ποτέ δέν κατηγορήθηκε γι᾿ αὐτό· μόνο ἀπέχουν γιά ἕνα ἤ δύο χρόνια ἀπό τή θεία Κοινωνία. Ἀλλά καί ὁ Ἱερέας πού εὐλόγησε τό γάμο τους δέ θεωρεῖται κοινῶς παραδεκτό νά συντρώγει μαζί τους, σύμφωνα μέ ὅσα ὁρίζει ὁ ἕβδομος (ζ´) Κανόνας τῆς Συνόδου πού ἔγινε στή Νεοκαισάρεια.


Εκτύπωση   Email