Θωμᾶ Ν. Ζήση, Φιλολόγου-Γυμνασιάρχου: Επίμετρο

Πληροφοριακά στοιχεῖα ἀπό τήν ἰσχύουσα νομοθεσία τῆς Πολιτείας γιά τήν τέλεση θρησκευτικοῦ ἤ πολιτικοῦ γάμου καί οἱ βασικότερες διατάξεις πού ἀφοροῦν στήν καθιέρωση καί τήν τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου.

Πρό ἐτῶν, κάτω ἀπό τήν πίεση πολλῶν παραγόντων καί πρός θεραπεία καί νομιμοποίηση δημιουργημένων καταστάσεων, ἔγινε ἀπόπειρα ἀπό τήν Πολιτεία γιά τήν καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου ὡς ὑποχρεωτικοῦ τύπου γάμου γιά ὅλους τούς πολίτες. Ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Πολιτείας προσέκρουσε στή διαφορετική θέση τῆς Ἐκκλησίας, διάφορων θρησκευτικῶν ὀργανώσεων καί μεμονωμένων προσωπικοτήτων. Ἄρχισε ἔτσι ἕνας δημόσιος διάλογος μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν πού ἡ καθεμιά τους μέ τήν ἐπιχειρηματολογία της προσπαθοῦσε νά ἐπηρεάσει καί νά διαμορφώσει σύμφωνα μέ τίς δικές της ἀπόψεις τήν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας.

Τελικά ἡ Πολιτεία προχώρησε στή θέσπιση καί τοῦ πολιτικοῦ γάμου παράλληλα πρός τό θρησκευτικό καί ἀφέθηκε στήν ἐλεύθερη προαίρεση τῶν μελλονύμφων ὁ τύπος τοῦ γάμου πού ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν. Ἡ μέχρι τώρα ἐμπειρία ἔδειξε ὅτι οἱ νεόνυμφοι στή συντριπτική πλειοψηφία τους προτιμοῦν τό θρησκευτικό γάμο. Τό γιατί δέ θά τό σχολιάσουμε. Θά παραθέσουμε μόνο περιληπτικά, σάν σέ ἐπίμετρο, καί χωρίς σχόλια μερικά πληροφοριακά στοιχεῖα ἀπό τήν ἰσχύουσα νομοθεσία τῆς Πολιτείας πού θά πρέπει νά ἔχουν ὑπόψη τους οἱ μελλόνυμφοι ὅποιο τύπο γάμου κι ἄν πρόκειται νά ἐπιλέξουν γιά τέλεση, καθώς καί αὐτούσιες τίς διατάξεις πού ἀναφέρονται ἀποκλειστικά στόν πολιτικό γάμο πρός ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν καί ἐξαγωγή ἀπό μέρους τους ὁποιωνδήποτε συμπερασμάτων.

Ὁ πολιτικός, λοιπόν, γάμος θεσπίστηκε μέ τό Ν.1250/82 «Γιά τήν καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου» (ΦΕΚ 46 τ. Α´ τῆς 7–4–82), ἐνῶ οἱ λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν τέλεσή του κ.λπ. ρυθμίστηκαν μέ τό Π.Δ. 391/82 «Γιά τή ρύθμιση λεπτομερειῶν σχετικά μέ τήν τέλεση τῶν πολιτικῶν γάμων, τή χορήγηση τῆς ἄδειας γάμου καί τό περιεχόμενο τῆς βεβαιωτικῆς πράξης γιά τήν τέλεση πολιτικῶν ἤ θρησκευτικῶν γάμων» (ΦΕΚ 73 τ. Α´ τῆς 18–6–82).

Α´ Οἱ διατάξεις τοῦ Ν.1250/82

Μέ τό ἄρθρο 1 τοῦ Ν.1250/82 τά ἄρθρα 1367 – 1370 καί 1372 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα τροποποιήθηκαν ὡς ἑξῆς, προκειμένου νά καλύψουν καί τό θεσπιζόμενο πολιτικό γάμο·

Ἄρθρο 1367 - Τέλεση τοῦ γάμου

Ὁ γάμος τελεῖται εἴτε μέ τή σύγχρονη δήλωση τῶν μελλονύμφων ὅτι συμφωνοῦν σ᾿ αὐτό (πολιτικός γάμος) εἴτε μέ ἱερολογία ἀπό ἱερέα τῆς ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας ἤ λειτουργό ἄλλου δόγματος ἤ θρησκεύματος γνωστοῦ στήν Ἑλλάδα.

Ἡ δήλωση γίνεται δημόσια κατά πανηγυρικό τρόπο ἐνώπιον δύο μαρτύρων, πρός τό δήμαρχο ἤ τόν πρόεδρο τῆς κοινότητας τοῦ τόπου ὅπου τελεῖται ὁ γάμος ἤ πρός τό νόμιμο ἀναπληρωτή τους, πού εἶναι ὑποχρεωμένοι νά συντάξουν ἀμέσως σχετική πράξη.

Οἱ προϋποθέσεις τῆς ἱεροτελεστίας καί κάθε θέμα σχετικό μ᾿ αὐτήν διέπονται ἀπό τό τυπικό καί τούς κανόνες τοῦ δ‘όγματος ἤ τοῦ θρησκεύματος σύμφωνα μέ τό ὁποῖο γίνεται ἡ ἱεροτελεστία, ἐφ᾿ ὅσον δέν εἶναι ἀντίθετοι μέ τή δημόσια τάξη. Ὁ θρησκευτικός λειτουργός εἶναι ὑποχρεωμένος νά συντάξει ἀμέσως σχετική πράξη. Ἡ τέλεση πολιτικοῦ γάμου δέν ἐμποδίζει τήν ἱερολογία τοῦ ἴδιου γάμου κατά τή θρησκεία καί τό δόγμα τῶν συζύγων.

Ἄρθρο 1368 - Ἄδεια γάμου

Γιά νά τελεσθεῖ ὁ γάμος, εἴτε ὡς πολιτικός εἴτε μέ ἱερολογία τῆς ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας, ἀπαιτεῖται ἄδεια τοῦ δημάρχου ἤ τοῦ προέδρου τῆς κοινότητας τῆς τελευταίας κατοικίας τοῦ καθενός ἀπό τά πρόσωπα πού πρόκειται νά παντρευτοῦν. Σέ περίπτωση πού ὁ ἁρμόδιος γιά τήν ἔκδοση τῆς ἄδειας ἀρνεῖται νά τή χορηγήσει, ἀποφασίζει ἀμετάκλητα τό ἁρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικεῖο σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς Ἑκουσίας Δικαιοδοσίας τοῦ Κώδικος Πολιτικῆς Δικονομίας. Ἡ ἀπόφαση ἐκδίδεται μέσα σέ δέκα ἡμέρες ἀπό τήν κατάθεση τῆς σχετικῆς αἰτήσεως.

Ἄρθρο 1369 - Γνωστοποίηση τοῦ μέλλοντος γάμου

Πρίν ἀπό τήν τέλεση τοῦ γάμου, μέ ὅποιον τύπο κι ἄν αὐτός πρόκειται νά τελεσθεῖ, πρέπει νά γνωστοποιοῦνται, μέ τοιχοκόλληση σχετικῆς ἀγγελίας στό δημοτικό ἤ κοινοτικό κατάστημα τῆς κατοικίας τοῦ καθενός ἀπό τά πρόσωπα πού πρόκειται νά παντρευτοῦν, τό ὄνομα καί τό ἐπώνυμο τῶν προσώπων αὐτῶν, τό ἐπάγγελμά τους, τό ὄνομα τῶν γονέων τους καί ὁ τόπος ὅπου γεννήθηκαν, ὅπου κατοικοῦσαν τελευταῖα καί ὅπου πρόκειται νά τελεσθεῖ ὁ γάμος. Ἄν ὁ γάμος δέν τελεσθεῖ μέσα σέ ἕξη μῆνες ἀπό τή γνωστοποίηση, ἡ γνωστοποίηση πρέπει νά ἐπαναληφθεῖ.

Ὅταν τά πρόσωπα πού πρόκειται νά παντρευτοῦν κατοικοῦν σέ μεγάλη πόλη, ἡ γνωστοποίηση γίνεται μέ δημοσίευση σέ ἡμερήσια ἐφημερίδα τοῦ τόπου τῆς κατοικίας.

Ἄρθρο 1370

Ἡ ἄδεια γάμου δίνεται ὑποχρεωτικά, ἀφοῦ ἐρευνηθεῖ ἄν συντρέχουν οἱ νόμιμοι ὅροι γιά τό γάμο πού πρόκειται νά τελεσθεῖ και ἄν ἔγινε ἡ γνωστοποίηση. Ἄν ὑπάρχουν σπουδαῖοι λόγοι, ἡ γνωστοποίηση μπορεῖ νά παραλειφθεῖ.

Ἄρθρο 1372 - Ἄκυρος καί ἀνυπόστατος γάμος

Ἄκυρος εἶναι μόνον ὁ γάμος πού ἔγινε κατά παράβαση τῶν ἄρθρων 1350 – 1352, 1354, 1356 – 1357, 1359 – 1360 καί 1362. Δέν εἶναι ἄκυρος ὁ γάμος, ἐφ᾿ ὅσον ἔχει γίνει ἡ δήλωση τοῦ ἄρθρου 1367 πρός τό δήμαρχο ἤ τόν πρόεδρο τῆς κοινότητας ἤ τό νόμιμο ἀναπληρωτή τους, ἔστω κι ἄν ἔχουν παραλειφθεῖ οἱ ἄλλοι ὅροι τῆς τέλεσης. Γάμος πού ἔγινε χωρίς νά τηρηθεῖ καθόλου ἕνας ἀπό τούς τύπους πού προβλέπονται στό ἄρθρο 1367 εἶναι ἀνυπόστατος.

Μέ τό ἄρθρο 2 τοῦ ἴδιου νόμου τροποποιεῖται τό ἄρθρο 13 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, μέ τό ἄρθρο 3 καταργοῦνται τά ἄρθρα 1353, 1355, 1358, 1361, 1363, 1364 καί 1366 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα, ἐνῶ μέ τό ἄρθρο 4 τροποποιοῦνται διατάξεις τοῦ Ν.344/1976 «περί ληξιαρχικῶν πράξεων» πού ἔχουν σχέση μέ τήν τέλεση θρησκευτικοῦ ἤ πολιτικοῦ γάμου, καθώς καί μέ τή γέννηση, τό γάμο καί τό θάνατο Ἑλλήνων ὑπηκόων τοῦ Ἐξωτερικοῦ καί τῶν τέκνων τους.

Μέ τό ἄρθρο 5 τοῦ ἴδιου νόμου καταργοῦνται τά ἄρθρα 593 – 597 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας, ἐνῶ μέ τό ἄρθρο 6 προστίθεται εἰδική παράγραφος στό ἄρθρο 72 τοῦ Εἰσαγωγικοῦ Νόμου τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα πού προβλέπει τήν ἔκδοση Π.Δ. γιά τίς λεπτομέρειες τέλεσης πολιτικοῦ γάμου κ.λπ.

Τέλος μέ τό ἄρθρο 7 τοῦ ἴδιου πάλι νόμου νομιμοποιοῦνται ὑπαρκτές ἤδη καταστάσεις πού ἡ θεραπεία τους ἐπέβαλε «ἐν πολλοῖς» τή θέσπιση τοῦ νόμου γιά τήν καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου. Παραθέτουμε κατωτέρω τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ πού εἶναι ἀρκετά ἀποκαλυπτικές.

Ἄρθρο 7

1. Γάμοι πού ἔγιναν στό ἐξωτερικό, πρίν ἀπό τή δημοσίευση τοῦ παρόντος νόμου, ἀνάμεσα σέ πρόσωπα πού τό ἕνα τοὐλάχιστον ἦταν Ἕλληνας καί σύμφωνα μέ τόν τύπο πού προβλεπόταν ἀπό τή νομοθεσία τῆς χώρας ὅπου ἔγινε ὁ γάμος, θεωροῦνται ὑποστατοί ἀπό τήν στιγμή πού ἔγιναν, ἐκτός ἄν ὁ ἕνας ἀπό τούς συζύγους ἐτέλεσε νέο γάμο ἔγκυρο.

2. Ἄν στήν περίπτωση τῆς προηγούμενης παραγράφου οἱ σύζυγοι βρίσκονται σέ διάσταση ἀπό τρία τοὐλάχιστον χρόνια ἤ ἄν ἐξαιρετικές περιστάσεις κάνουν ἰδιαίτερα σκληρή γιά τόν ἕναν ἀπό τούς συζύγους τήν ἀναδρομική ἀναγνώριση τοῦ γάμου ὡς ὑποστατοῦ, ὁ γάμος θεωρεῖται ἄκυρος.

3. Σέ κάθε περίπτωση, ἔστω κι ἄν ὁ γάμος δέν θεωρεῖται ὑποστατός, ἐφαρμόζεται τό ἄρθρο 1382 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα καί τά παιδιά ἀπό τό γάμο θεωροῦνται γνήσια.

4. Ἀποφάσεις ξένων δικαστηρίων πού ἔλυσαν γάμο θεωρούμενο ὡς ἀνυπόστατο κατά τό προηγούμενο δίκαιο δημιουργοῦν δεδικασμένο κατά τό ἄρθρο 323 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας.

5. Γάμοι πού τελέσθηκαν παρά τήν ὕπαρξη τῶν κωλυμάτων πού καταργοῦνται μέ τόν παρόντα νόμο θεωροῦνται ἔγκυροι ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἀκυρότητά τους δέν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ μέ ἀμετάκλητη ἀπόφαση πρίν ἀπό τή δημοσίευση τοῦ παρόντος νόμου. Δίκες πού ἐκκρεμοῦν γιά τήν ἀναγνώριση τῆς ἀκυρότητας αὐτῶν τῶν γάμων καταργοῦνται.

Β´ Οἱ διατάξεις τοῦ Π.Δ. 391/82

Τό ἄρθρο 1 τοῦ Π.Δ. 391/82 ρυθμίζει λεπτομερειακά τά σχετικά μέ τήν ὑποχρέωση πού ἔχουν οἱ μελλόνυμφοι νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά χορήγηση ἄδειας γάμου, θρησκευτικοῦ ἤ πολιτικοῦ.

Τό ἄρθρο 2 ἀναφέρεται στήν ὑποχρέωση πού ἔχει ἡ δημοτική ἤ κοινοτική ἀρχή νά γνωστοποιήσει στό κοινό τό μέλλοντα γάμο.

Τό ἄρθρο 3 ἀναφέρεται στίς ἐνδεχόμενες «καταγγελίες τρίτων» σχετικά μέ τήν ἔλλειψη «στό πρόσωπο τοῦ αἰτοῦντος κάποιας θετικῆς προϋπόθεσης ἤ τῆς ὕπαρξης στό πρόσωπο τοῦ ἴδιου ἤ στίς σχέσεις του μέ αὐτόν, μέ τόν ὁποῖο πρόκειται νά τελέσει γάμο, ἑνός κωλύματος γάμου».

Τό ἄρθρο 4 ἀναφέρεται στήν τελική χορήγηση ἀπό τό δήμαρχο ἤ τόν πρόεδρο τῆς Κοινότητας τῆς ἄδειας γάμου πού «δέν ὑπόκειται σέ δημοτικά ἤ ἄλλα τέλη, ἐκτός ἀπό τό νόμιμο τέλος χαρτοσήμου».

Τό ἄρθρο 5 ἀναφέρεται στήν «τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου», ἐνῶ τό ἄρθρο 6 στή διαδικασία τῆς «γαμήλιας τελετῆς» καί στά λόγια πού ἀπευθύνονται ἀπό τό δήμαρχο, τόν πρόεδρο τῆς Κοινότητας ἤ τόν ἀναπληρωτή τους πρός τούς νεονύμφους καί πού δέν μποροῦν βέβαια νά χαρακτηρισθοῦν «ἱερολογία».

Τό ἄρθρο 7 ἀναφέρεται στή σύνταξη τῆς πράξης τέλεσης τοῦ γάμου, θρησκευτικοῦ ἤ πολιτικοῦ, καί τή δήλωσή του στόν ἁρμόδιο ληξίαρχο, ἐνῶ τό ἄρθρο 8 στούς γάμους πού τελοῦνται ἀπό Ἕλληνες τοῦ Ἐξωτερικοῦ «ἐνώπιον τῆς ἑλληνικῆς προξενικῆς ἀρχῆς».

Ἀπό τό σύνολο τῶν ἄρθρων τοῦ Π.Δ. 391/82 θά παραθέσουμε ἐδῶ αὐτούσια τά ἄρθρα 5 καί 6, ἀφήνοντας στόν ἀναγνώστη νά κάνει μόνος του πιθανῶς συγκρίσεις μεταξύ θρησκευτικοῦ καί πολιτικοῦ γάμου, καί τό ἄρθρο 7 πού ἔχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα καί ἀφορᾶ ἐξίσου καί στούς δύο τύπους γάμου.

Ἄρθρο 5

Τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου

1. Οἱ μελλόνυμφοι, πού ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν πολιτικό γάμο, εἶναι ἐλεύθεροι νά ἐπιλέξουν τόν τόπο τῆς τέλεσής του. Ὑποβάλλουν γιά τό σκοπό αὐτό ἀπό κοινοῦ σχετική αἴτηση στό δήμαρχο ἤ τόν πρόεδρο τῆς Κοινότητας τοῦ τόπου τῆς ἐκλογῆς τους. Ἡ αἴτηση συνοδεύεται ἀπό τίς ἄδειες γάμου πού χορήγησαν στόν καθένα τους ὁ δήμαρχος ἤ ὁ πρόεδρος τῆς Κοινότητας τῆς κατοικίας τους.

2. Σέ κάθε Δῆμο ἤ Κοινότητα ὁ Δήμαρχος ἤ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας ὁρίζουν μέ πάγια πράξη τους, μιά τακτή ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας καί ὁρισμένη ὥρα ἐνάρξεως, γιά τήν τέλεση τῶν γάμων, γιά τούς ὁποίους ὑποβλήθηκαν σχετικές αἰτήσεις μέχρι καί τήν προηγούμενη ἡμέρα. Μέ ὅμοιο τρόπο καθορίζεται, κατά μόνιμο τρόπο και ἐφόσον δέν ὑπάρχει ἤδη καθορισμένη κατάλληλη αἴθουσα τελετῶν στό δημοτικό ἤ τό κοινοτικό κατάστημα, ἡ αἴθουσα, ἀκόμα καί ἔξω ἀπό τό κατάστημα τοῦ Δήμου ἤ τῆς κοινότητας, στήν ὁποία θά γίνεται ἡ σχετική τελετή. Ὁ Δήμαρχος ἤ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας μεριμνοῦν γιά τήν κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση τῆς αἴθουσας, ὥστε νά δίνεται στήν τελετή τοῦ γάμου ἡ ἐπισημότητα πού τῆς ταιριάζει.

3. Τά ζευγάρια τῶν μελλονύμφων προσέρχονται τήν ὁρισμένη ἡμέρα καί ὥρα καί τοποθετοῦνται ἀπό τόν ἁρμόδιο ὑπάλληλο, μαζί μέ τούς μάρτυρές τους, στίς θέσεις πού προορίζονται γι᾿ αὐτούς μέ τή σειρά πού καταχωρίστηκαν οἱ σχετικές αἰτήσεις τους στό εἰδικό βιβλίο πού τηρεῖται γιά τό σκοπό αὐτό στή δημαρχία ἤ στά γραφεῖα τῆς Κοινότητας. Εἰδικές θέσεις προορίζονται μέσα στήν αἴθουσα γιά τούς προσκαλεσμένους και τό κοινό.

4. Μάρτυρες μποροῦν νά εἶναι ὁποιαδήποτε πρόσωπα ἐνήλικα, ἀκόμα καί συγγενεῖς τῶν μελλονύμφων ὁποιουδήποτε βαθμοῦ.

Ἄρθρο 6

Ἡ γαμήλια τελετή

1. Ἡ γαμήλια τελετή γίνεται χωριστά γιά τόν καθένα ἀπό τούς γάμους πού πρόκειται νά τελεσθοῦν τήν ἴδια μέρα. Ὁ Δήμαρχος ἤ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας ἤ ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής τους ἀπαγγέλλουν πρῶτα τά ὀνόματα τῶν μελλονύμφων τοῦ κάθε γάμου καί ἐρωτοῦν, στή συνέχεια, χωριστά τόν καθένα ἀπ᾿ αὐτούς, ἄν συμφωνεῖ νά τελέσει γάμο μέ τόν ἄλλο. Ἡ δήλωση τῆς συναίνεσης τοῦ καθενός πρέπει νά γίνεται αὐτοπροσώπως, νά εἶναι ρητή καί ἀνεπιφύλακτη, χωρίς αἵρεση ἤ προθεσμία. Μετά τή δήλωση τῆς συναίνεσης τῶν μελλονύμφων, ὁ Δήμαρχος ἤ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας ἤ ὁ ἀναπληρωτής τους δηλώνουν σ᾿ αὐτούς, ὅτι ἀπό τή στιγμή ἐκείνη εἶναι ἑνωμένοι μέ γάμο, σύμφωνα μέ τό νόμο, σέ ἰσόβια κοινωνία βίου, σάν σύζυγοι.

2. Στό τέλος τῆς τελετῆς ὁ Δήμαρχος ἤ ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας ἤ ὁ ἀναπληρωτής τους διαβάζουν πρός ὅλα τά ζευγάρια, πού τέλεσαν τό γάμο τους τήν ἴδια μέρα, τό ἀκόλουθο κείμενο·

«Ἀπό τή στιγμή αὐτή, πού ἑνωθήκατε μέ τήν ἐλεύθερη συναίνεσή σας σέ γάμο, ὀφείλετε ἀμοιβαῖα ὁ ἕνας στόν ἄλλο ἀγάπη, πίστη, καί σεβασμό γιά ὅλη σας τή ζωή. Ὁ γάμος, πού σᾶς ἑνώνει, σᾶς ἐπιβάλλει τήν ταύτιση τῶν τυχῶν σας καί τήν κοινή ἀντιμετώπιση, σέ βάση ἰσότητας, ὅλων τῶν ζητημάτων πού θά προκύπτουν ἀπό τή συμβίωσή σας σάν συζύγων καί, γενικότερα, ὅλων τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς. Ἀπό κοινοῦ θά πρέπει ἐπίσης νά συμβάλλετε, ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις του, στά βάρη πού συνεπάγονται ἡ ἔγγαμη συμβίωση καί ἡ συντήρηση καί προαγωγή τῆς οἰκογένειας, πού θά δημιουργήσετε. Κοινό εἶναι, τέλος, καί τό καθῆκον καί δικαίωμα καί τῶν δύο σας, νά μεριμνᾶτε γιά τήν ἀνατροφή καί τή διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν σας, ὥστε νά γίνουν χρήσιμοι καί χρηστοί πολίτες καί ἐλεύθερες προσωπικότητες».

3. Σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις σπουδαίου κωλύματος, ὁ γάμος μπορεῖ νά τελεῖται, μέ ἄδεια τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν τοῦ τόπου τῆς τέλεσής του, στό κατάλυμα ὅπου κατοικεῖ ἤ διαμένει προσωρινά ὁ ἕνας ἀπό τούς μελλονύμφους, στό ὁποῖο μεταβαίνει γιά τό σκοπό αὐτό ὁ δήμαρχος ἤ ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητας τῆς περιοχῆς. Ἡ διαδικασία τῶν παραγράφων 1 καί 2 αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ἐφαρμόζεται καί στήν περίπτωση τῆς τέλεσης ἑνός τέτοιου γάμου.

Ἄρθρο 7

Σύνταξη τῆς πράξης τέλεσης τοῦ γάμου

1. Ὁ δήμαρχος ἤ ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητας ἐνώπιον τῶν ὁποίων τελεῖται ὁ γάμος ἤ ὁ θρησκευτικός λειτουργός πού τόν ἱερολογεῖ συντάσσουν ἐπὶ τόπου, ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς διαδικασίας τέλεσης τοῦ γάμου, σχετική πράξη πού περιέχει ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικῶν πράξεων», ὅπως τροποποιήθηκε ἀπό τό ἄρθρο 4 τοῦ Ν. 1250/1982 «γιά τήν καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου» καί καταχωρίζεται σέ βιβλίο τηρούμενο εἰδικά γιά τό σκοπό αὐτό. Ἡ πράξη ὑπογράφεται ἀπό τό δήμαρχο ἤ τόν πρόεδρο τῆς κοινότητας ἤ τό θρησκευτικό λειτουργό πού ἱερολόγησε τό γάμο, τούς συζύγους καί τούς μάρτυρες.

2. Ἀντίγραφο τῆς πράξης τῆς προηγούμενης παραγράφου παραδίδεται στούς νεονύμφους ἤ σέ πρόσωπο πού οἱ ἴδιοι ὑποδεικνύουν, γιά τή δήλωση, ἀπό αὐτούς, τοῦ γάμου τους στό ληξίαρχο, σύμφωνα μέ τή διάταξη τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικῶν πράξεων», ὅπως τροποποιήθηκε ἀπό τήν παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 1250/1982 «γιά τήν καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ γάμου». Ὅμοιο ἀντίγραφο στέλνεται ὑποχρεωτικά στό ληξίαρχο, μέσα σέ σαράντα μέρες, ἀπό τό δήμαρχο ἤ τόν πρόεδρο τῆς κοινότητας ἤ τό θρησκευτικό λειτουργό πού συνέταξε τή σχετική πράξη.


Εκτύπωση   Email