ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΟΜΕΝΗ

 6 Ἡ Παναγία μας εἶναι γεμάτη ἀγάπη, στοργή καί τρυφερότητα μητρική. Ἕτοιμη νά ἀκούσει τόν πόνο, νά σπογγίσει τό δάκρυ, νά δώσει θεραπεία καί παρηγορία, γιατί «εἶναι πάντων θλιβομένων ἡ χαρά καί προστάτης». Θερμή εἶναι ἡ μεσιτεία της στόν Υἱό της γιά τίς ἀνάγκες καί τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Βασικό καί κύριο ἔργο της στόν οὐρανό, δίπλα στόν Υἱόν της εἶναι ἡ ἀκατάπαυστη «πρεσβεία», ἡ θερμή της ἱκεσία καί παράκληση, γιά τά παιδιά της πού ἄφησε στόν κόσμο.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γνωρίζουμε πολύ καλά τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς πρεσβευτικῆς προσευχῆς τῆς Μητέρας μας, γι᾿ αὐτό καί τήν ἀποκαλοῦμε «Μεσίτρια». Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ ὕμνος τοῦ δεκαπενταυγούστου: «Καί σέ μεσίτριαν ἔχω πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν». Ακόμη κατά τήν θεία Λειτουργία παρακαλοῦμε τόν Υἱό Της καί Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς σώσει δεχόμενος τίς πρεσβεῖες τῆς Μητέρας του: «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς». Καί τέλος,στό μικρό καί στό μεγάλο ἀπόδειπνο: «Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε (δηλαδή παρουσίασε) τήν ἡμετέραν προσευχήν τῷ Υἱῷ Σου καί Θεῷ ἡμῶν, καί αἴτησαι, (δηλαδή ζήτησε) ἵνα σώσῃ διά Σοῦ τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἡ Παρθένος εἰκονίζει τήν διακονίαν τῆς προσευχῆς, τό χάρισμα τῆς μεσιτείας. Ἡ εἰκόνα τῆς δεήσεως, τῆς Μεσίτριας, ἐκφράζει τήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας καί τή μεσιτεία τῆς εὐσπλαχνίας. Ὁ ρόλος της στο θαῦμα τῆς Κανᾶ ἀποδεικνύει καί ἁγιογραφικά τήν δύναμη τῆς μεσιτείας της.

Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην, καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ τὰ κύματα Ἁγνὴ καταπράϋνον, τῶν ματαίων λογισμῶν, καὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυχήν, ἀνάστησον Θεοτόκε· οἶδα γὰρ ὅτι Παρθένε, ἰσχύεις ὅσα καὶ βούλεσαι.

 

Pin It

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ