Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῶν ἐνοριακῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020” πού πραγματοποιούνται στόν Ἱερό Ναό μας, ἔγινε ὁμιλία μέ θέμα: "Ἡ ὑπέρβαση τοῦ φόβου" καί ὁμιλητή τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Σάββα Ἁγιορείτη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης.

Ὁ π. Σάββας ἄρχισε τήν ὁμιλία του μέ το ἐρώτημα: “ Τί εἶναι ὁ φόβος; «Οὐθὲν γάρ ἐστι φόβος εἰ μὴ προδοσία τῶν ἀπὸ λογισμοῦ βοηθημάτων». Δηλ. Ὁ φόβος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, εἰμή μία κατάστασις, κατά τήν ὁποίαν μᾶς ἐγκαταλείπει καί αὐτή ἡ βοήθεια τῆς διανοίας μας (Σοφ. Σολ. 17,11). Ὁ ἄνθρωπος δηλ. προδίδεται ἀπό τόν λογισμό του, ἐνεργεῖ παράλογα, χάνει τήν ψυχραιμία του καί μπορεῖ νά φθάσει στήν κατάσταση τοῦ πανικοῦ. Ὁ Μ. Βασίλειος ὀνομάζει τόν φόβον «ἑτέραν μέθην», δηλαδή ἕνα εἶδος μέθης. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ μεθυσμένος χάνει τόν ἔλεγχο τοῦ ἑαυτοῦ του, τήν αἰδώ καί κάθε ἀναστολή. Εὔκολα ὑποκύπτει σέ κάθε πάθος παραλογιζόμενος καί αὐτοταλαιπωρούμενος.
Καί συνεχίζει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ: «ἔνδοθεν δὲ οὖσα ἥττων ἡ προσδοκία, πλείονα λογίζεται τὴν ἄγνοιαν τῆς παρεχούσης τὴν βάσανον αἰτίας». Δηλ. Ὅταν μειωθεῖ μέσα μας ἡ ἐλπίδα, τότε ὁ φόβος ἐξ αἰτίας τῆς ἀγνοίας μας μᾶς κάνει νά θεωροῦμε χειρότερα τά κακά, παρ’ ὅσον στήν πραγματικότητα εἶναι (Σοφ. Σολ. 17,12). Φοβόμαστε καί ταλαιπωρούμαστε περισσότερο ἀπό τόν ἀνόητο φόβο -τήν νηπιακή αὐτή κατάσταση τῆς ψυχῆς- παρά ἀπό τά ἴδια τά γεγονότα. «Ἐκεῖνο πού φοβάται κανείς ὅτι θά πάθει», παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, «αὐτά καί παθαίνει καί ἄν δέν τά πάθει, ἴσως τιμωρεῖται περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτόν του, παρά ἀπό τούς δρᾶστες».
Ὁ δέ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς διδάσκει ὅτι «ὁ φόβος εἶναι ἡ μεγαλοποίηση ἀναμενόμενων συμφορῶν, πού συνδέονται μέ ἔνοχη συνείδηση». Ἄρα ὁ φόβος συνδέεται καί μέ τήν ἁμαρτία, μέ τήν ἐνοχή. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος παρατηρεῖ ὅτι «φόβος ἐστί προμελετώμενος κίνδυνος· ἤ πάλιν φόβος ἐστί σύντρομος αἴσθησις καρδίας, περί ἀδήλων συμφορῶν κλονουμένη καί ἀσχάλλουσα». Δηλαδή ὁ φόβος εἶναι κίνδυνος πού προμελετᾶται. Ἤ διαφορετικά, ὁ φόβος εἶναι μία ἔντρομη αἴσθησις καρδίας, πού συγκλονίζεται καί ἀγωνιᾶ ἀπό ἀναμονή ἀπρόβλεπτων συμφορῶν”.

Στή συνέχεια ἀνέφερε τά εἴδη τοῦ φόβου κατά τον Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό: “Στόν δισταγμό, στήν ντροπή, στήν αἰσχύνη, στήν κατάπληξη, στήν ἔκπληξη καί στήν ἀγωνία. Δισταγμός εἶναι ὁ φόβος πού ἔχουμε γιά κάτι πού πρόκειται νά κάνουμε. Ντροπή εἶναι ὁ φόβος στήν περίπτωση πού ἀναμένουμε κάποια κατηγορία, αἰσχύνη εἶναι ὁ φόβος γιά κάποιο κακό πού ἔχουμε πράξει (ἔνοχη συνείδηση), κατάπληξη εἶναι ὁ φόβος πού προκαλεῖται ἀπό μεγάλη φανταστική ἐντύπωση, ἔκπληξη εἶναι ὁ φόβος πού προκαλεῖται ἀπό ἀσυνήθιστη φανταστική ἐντύπωση καί ἀγωνία εἶναι ὁ φόβος ἀποτυχίας πού αἰσθανόμαστε σέ κάποια ἐνέργειά μας.
Ποῖος εἶναι ὅμως ὁ κύριος φόβος πού μᾶς ταλαιπωρεῖ;
Εἶναι ὁ φόβος τοῦ σωματικοῦ θανάτου, πού θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερη συμφορά. Στήν πραγματικότητα βέβαια ἡ μεγαλύτερη συμφορά εἶναι ὁ πνευματικός θάνατος, ἡ ἁμαρτία, πού ἄν δέν μετανοήσουμε, μᾶς χωρίζει αἰώνια ἀπό τήν Πηγή παντός ἀγαθοῦ, τόν Θεό.
«Φοβόμαστε τόν θάνατο», παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «ὄχι ἐπειδή ἐκεῖνος εἶναι φοβερός, ἀλλά ἐπειδή οὔτε ἡ ἀγάπη πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μας θέρμανε, οὔτε ὁ φόβος τῆς γέενας (κολάσεως) μᾶς κατέλαβε καί ἐπιπλέον δέν ἔχουμε καί συνείδηση ἀγαθή. Θέλετε νά σᾶς ἀναφέρω καί μιά τέταρτη αἰτία; Δέν ζοῦμε βίο σκληραγωγίας, ὅπως ἁρμόζει στούς Χριστιανούς, ἀλλά τόν μαλθακό καί νωθρό βίο ζηλέψαμε. Γι' αὐτό εἶναι φυσικό, νά μᾶς ἀρέσει νά μένουμε στά πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου». Ἄν ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου μέ τήν ζωντανή πίστη στόν Ἀναστάντα Κύριο τότε ἐλευθερωνόμαστε ἀπό τόν διάβολο καί κάθε ἄλλο φόβο, ἀπό κάθε ἀνασφάλεια, ἀπό κάθε πανικό καί κάθε φοβία. «Ὅποιος δέν φοβᾶται τόν θάνατο», ἐπισημαίνει ὁ Ἰερός Χρυσόστομος, εἶναι ἔξω ἀπό τήν τυραννική ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Κανέναν δέν φοβᾶται, κανέναν δέν τρέμει. Εἶναι ἀπό ὅλα ἀνώτερος καί ἀπό ὄλους πιό ἐλεύθερος. Ὅποιος θυσιάζει τό ὕψιστο, τή ζωή του, πολύ περισσότερο θυσιάζει ὅλα τά ἄλλα. Ὅταν ὁ διάβολος βρεῖ μιά τέτοια ψυχή, τίποτε δέν μπορεῖ νά ταῆς κάνει. Γιά πές μου: Θά τήν φοβερίσει μέ ἀπώλεια χρημάτων ἤ μέ βάσανα καί ἐξορία ἀπό τόν τόπο της; Αύτά εἶναι ἀσήμαντα, γιά ὅποιον εἶναι ἕτοιμος νά θυσιάσει τή ζωή του, ὅπως λέει ὁ Μακάριος Παῦλος (Πράξεις 20,24)».

Σέ ἄλλο σημεῖο ὑπογράμμισε: “Ποιά εἶναι ἡ αἰτία τοῦ φόβου; Ἡ αἰτία τοῦ φόβου εἶναι ἡ ἀσέβεια, ἡ ὑποταγή στήν ἁμαρτία.
«Φεύγει ἀσεβής», διαβάζουμε στίς Παροιμίες, «μηδενός διώκοντος, δίκαιος δέ ὥσπερ λέων πέποιθε». Ἡ ἀπουσία τῆς κάθαρσης ἀπό τά πάθη, ἡ ἀπουσία τῆς Θείας Χάρης, ἡ ὑπακοή στόν κόσμο καί ἑπομένως στόν διάβολο, ἀφοῦ «ὁ κόσμος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» μᾶς γεμίζει μέ κάθε εἴδους ἀνόητο φόβο. Ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι φίλος-δοῦλος τοῦ κόσμου εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί δοῦλος τοῦ κάθε εἴδους φόβου. Γι’ αὐτό σημειώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης: «Ὁ δοῦλος Κυρίου γενόμενος τόν οἰκεῖον Δεσπότην καί μόνον φοβηθήσεται· ὁ δέ Τοῦτον οὔπω φοβούμενος, τήν ἑαυτοῦ σκιάν πολλάκις πεφόβηται» . Ὅποιος δέν φοβᾶται, δηλ. δέν σέβεται τόν Θεόν, ὅποιος δέν τηρεῖ τίς ἐντολές Του, αὐτός φοβᾶται τά πάντα. Ὅποιος φοβᾶται τόν Θεό, δηλαδή τηρεῖ τίς ἐντολές Του, αὐτός δέν φοβᾶται τίποτε ἄλλο.”

Συμπερασματικά κατέληξε: " Ὁ φόβος ὑπερβαίνεται μέ τόν Θεῖο φόβο. Αὐτός μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη. Στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί στήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Μέ τήν ἀγάπη ὑπερβαίνουμε τόν φόβο τοῦ θανάτου, τῆς κόλασης, τοῦ διαβόλου καί κάθε κτίσματος καί κατάστασης.
Όσο ποσό αγάπης λείπει, τόσο ποσό φόβου ὑπάρχει. (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος).Ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί τηροῦμε τίς ἐντολές Του, τόσο δέν φοβόμαστε τόν θάνατο, ἀλλά μᾶλλον τόν ποθοῦμε ἀφοῦ θά μᾶς πάει στόν λατρευτό μας Κύριο τόν Ὁποῖον θά βιώνουμε «ἐκτυπώτερον» στήν Βασιλεία Του".

Ἐπίσης ὁ ὁμιλητής στό “Ἐνοριακό Ἀρχονταρίκι”, πού πραγματοποιήθηκε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀμέσως μετά τήν ὁμιλία, ἔδωσε τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις, μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση, σέ πολλά ἐρωτήματα, τά ὁποία τοῦ ὑπέβαλε τό ἀκροατήριο.

Ἡ 10η μέρα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν Κατανυκτική Ἀγρυπνία, στήν ὁποία λειτουργός καί ὁμιλητής ἦταν ὁ π. Ἐπιφάνιος Ξυγκῶρος, ἐφημέριος Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Τριῶν Ἰεραρχῶν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Έψαλαν οἱ Πρωτοψάλτες κ.κ. Νικόλαος Νικολάου καί Νικόλαος Λειβαδάρος.Pin It

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ